KIITOS ENSI KAUDEN KOTIAVAUKSEEN TÄHÄN MENNESSÄ LIPPUJA OSTANEILLE – KAMPANJA JATKUU EDELLEEN (tilanne 30.6.)

Olemme äärimmäisen kiitollisia teille kaikille, jotka olette hankkineet ensi kauden kotiavaukseemme lippuja ja samalla antaneet meille merkittävää tukea tässä haastavassa tilanteessa. KIITOS!

#yhteisön iskuvoimaa #oneteamoneheart

Päivitetty 1.7.2020. Päivitämme kampanjan tilannetta muutaman päivän välein.

Jari Nieminen
Heimo Kujanpää
Kauko Kuparinen
Harmaatukka
Kalevi Hänninen
Kerim Ternava
Kalle Alanko
Repa
Jucca Taxi
Ralf Hellsberg
Mari Casagrande
Timo Stocklin
Olli Vesalainen
Ari Rinne
Salon Vilpas Koripallo ry
Antti Nyman
Juha Willberg
Laaksoset
Pasi Sallinen
Hanna-Mari Arminen
Lauri Inna
Marko Varvikko
Jukka Roos
Pekka Kolehmainen
Ismo Kivimäki
Päivi Silen
Keijo Kellokoski
Matti Laakso
Jukka E. Lehtinen
Mika Lehtinen
Vesa Vares
Jukka Virta
Jaakko Korhonen
Perniön Sisu
Ritva ja Hannu Koisti
Salon Viesti lentopallojaosto
Hannu Ek
Pirjo Nurminen
Juha Helenius
Lasse Lehtiranta
Raimo Ylikarjula
Nina Nummentalo
Tarja Hiltunen
Khao Suk
Pertti Falkstedt
Toni Vainio
Teppo Tulppu
Himaset
Heli Nieminen
Hannu Nikke Markkanen
Juha Punta
Hannu Pyykönen
Sini Häkkinen
Petteri Ringborg
Kari Vainio
Olavi Leinonen
Ismo Vuori
Ismo Vesterinen
Tapani Ilola
Helmeri Rämänen
Mika Hongisto
Hartmannit
Risto Sailola
Reijo Kärki
Juha Sairanen
Pentti Nurmi
Teija Honkanen
Raija ja Rauno Sinervo
Juhani Nyyssönen
Jukka Hulkkonen
Heikki Päärni
Olli Harju
Tomi Lemminkäinen
Risto Sailola
Mia Czakan
Santeri Virtanen
Jampe
Katja Kääriä
Sanna Linnakoski
Pentti Rantalaiho
Otto, Sanna, Veera, Ria
Varikset
Auli Antola
Haataiset
Veikko Nurmi
Timo Peisa
Tommi Alho
Riikka Arminen
Vesa Leino
Ilmo Arosilta
Venla Hyttinen
Nulli
Petri Pekola
Piia Keto-oja
Mauri Mäkynen
Eija Lempiäinen
Reima Pitkäkangas
Juha Lindqvist
Harri Patrikka
Jarkko Vahtera
Timo Leino
Hannu Lehmuskoski
Pirkko Lehmuskoski
Ari Lehmuskoski
Kurt Lindfors
Jukka Rajakangas
Henry Czakan
Talkoolainen
Roivaiset
Roivaiset
Arto Raunio
Pertti Lietzen
Markku Määttänen
Pasi Tamminen
Leena Nousiainen
Matti Porrasoja
Veijo Järvitalo
Hannu Mäkinen
Laila ja Manne Härkönen
Jussi Nurmisto
Petri Rantalaiho
Kari Nurmisto
Wilpas jp
K von Gerich
Maritta Niutanen-Salminen
Ritva Tuominen
Seppo Hurve
Sanna Nousiainen
Ilpo Vesterinen
Jarno Nikkanen
Sari Nikkanen
Timo Väistö
Vesa Ronkainen
Titta Heikola
Maria Gustafsson
Jari Salo
Hasse Robertsson
Jukka-Pekka Sarasmo
Veikko Nieminen
Elli Fresenius
Eeva Puukka
Juho Parantainen
Kai-Erik Vikstedt
Niina Vikstedt
Miro Lemminkäinen
Niko Huupponen
Petri Siitonen
Mirja Harju
Seppo Harju
Petri Valjus
Saara Niittynen
Perhe Korpinen
Jukka Mehtonen
Tuuli Anttila
Irmeli Wahlberg
Eino Laurila
Jari Taikara
Jaana Paananen
Kari Söderholm
Pia Kakko
Teija Breilin
Satu Lahtinen
Tiina Asp
Panu Salmijärvi
Minna Ahlqvist
Hannu Vähäkoski
Aki Salmi
Tomi Pullinen
Riku Seitz
Iska Tuominen
Timo Kanerva
Timo Manninen
Kari Virtanen
Teija Mehtola
Tommi Mehtola
Markku Rajala
Tiina Ritala
Sakari Vuori
Iida Paananen
Aulis Kankare
Kaisa Nyman
Jorma Lehti
Jenni Sorola
Markku Mäkilä
Sirpa Hatakko
Jyrki Sjöholm
Aki Uotila
Heikki Uusi-Pohjola
Lukas Dostal
Maija Passi
Asmo Passi
Niko Lemminkäinen
Talkoolainen
Pasi Helander
Oula Pihlajamäki
Kari Raatikainen
Pia Vuorenmaa
Pave Vuorenmaa
Anitta Hyytiäinen
Tommi Syrjälä
Hannu Munter
Aigi
Markku Murto
Sari Kaivola-Murto
Iida Murto
Sanna Vahala
Marko Holmström
Jari Arffman
Sirkku Virtanen
Noora Kosonen
Sami Lönn
Pirkko Heinonen
Roosa Keski-Vähälä
Tomi Paju
Mika Leppänen
Sanna Somerikko
Tommi Rouhiainen
Anu Isotalo
Irina Kukushkina
Jussi Kurittu
Mikko Viitanen
Petri Alifrosti
Jari Hirvonen
Arsi Enqvist
Heidi Rinne
Vesa Kujanpää
Riitta Välikangas
Matti Schukov
Anja Schukov
Ville Schukov
Joonas Lainesalo
Tuomas Mikkola
Koronatuki
Johanna Linden
Tiina Nieminen
Seppo Laakso
Sari Laakso
Johanna Yli-Hirvelä
Hanna Niinistö
Ritva Hynninen
Martti Vikstedt
Päivi Lamminen
Taisto Nieminen
Tiina Vainio
Antti Koski
Jari Brandt
Raisa Lankinen
Jarkko Lankinen
Esa Nurminen
Tuomas Kleme
Juha Borenius